Πρόσκληση σύγκλησης στη δημόσια τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας στις 20 του μηνός Μαρτίου έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -3-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: -9-
Φλώρινα, 14 Μαρτίου 2024

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(Άρθρα 88 & 89 Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 89 & 90 Ν. 4555/2018

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Αντιδημάρχων), (Απόφαση με αρ. 164/2014 Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας) στις 20 του μηνός Μαρτίου έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 79 και 88 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτά αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 80 και 89 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και την με αριθμ. 488/35496/25-04-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. και για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

  1. «Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 14 της Υγ. Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ¨ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΠΑΡ¨ στον κο Καλλίνη Πέτρο του Παναγιώτη, στην Φλώρινα, οδός Παύλου Μελά αρ. 42».

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Χριστιάνα Στ. Τσουμίτα

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα