Πρόσκληση σύγκλησης στη δημόσια τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας την 1η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 15 –
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: – 81 –
Φλώρινα, 27 Οκτωβρίου 2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(Άρθρα 88&89 Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Αντιδημάρχων), (Απόφαση με αρ. 164/2014 Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας) την 1η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 79 και 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτά αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 80 και 89 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και την με αριθμ. 488/35496/25-04-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. και για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1) «Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στον κο Γ.Ν. του Ν., στη Φλώρινα επί της οδού Μεγαρόβου 2».

2) «Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην κα Α.Γ., στη Φλώρινα επί της οδού Θηβών 4, για τους ζυγούς μήνες και επί της οδού Θηβών 11 για τους μονούς μήνες».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ρόζας Χαρ. Κωνσταντίνος

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα