Πρόσκληση σύγκλησης στη δημόσια τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας την 3η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 14 –
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: – 77 –

Φλώρινα, 29 Σεπτεμβρίου 2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(Άρθρα 88&89 Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Αντιδημάρχων), (Απόφαση με αρ. 164/2014 Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας) την 3η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 79 και 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτά αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 80 και 89 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και την με αριθμ. 488/35496/25-04-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. και για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1) «Έγκριση χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής εντός του καταστήματος του κου Σαπουντζή Βασίλειου, με δραστηριότητες «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», αριθμό αδείας 61/2004, που βρίσκεται στην Φλώρινα, στην οδό Παύλου Μελά -2-».

2) «Έγκριση χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος του κου Δούμτση Θωμά, κατηγορίας 56.30 με αριθ. γνωστοποίησης 1310744, σύμφωνα με την με αριθμό 112/2022 Α.Δ.Σ.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ρόζας Χαρ. Κωνσταντίνος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα