Πρόσκληση σύγκλησης στη δημόσια τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας την 4η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 13 –
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: – 71 –

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(Άρθρα 88&89 Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Αντιδημάρχων), (Απόφαση με αρ. 164/2014 Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας) την 4η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 79 και 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτά αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 80 και 89 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και την με αριθμ. 488/35496/25-04-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. και για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

  1. «Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σχετικά με την κατάργηση της με αριθμό 432/2015 Α.Δ.Σ. Φλώρινας σχετικά με την έγκριση παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Μακεδονομάχων 12».
  2. «Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης 7 στη πόλη της Φλώρινας».
  3. «Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην πόλη της Φλώρινας (Λουδοβίκου Παστέρ – οικία Πετρόπουλου Στέφανου)».
  4. «Παραχώρηση και προετοιμασία χώρου για την τοποθέτηση του μνημείου εργάτη».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ρόζας Χαρ. Κωνσταντίνος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα