16.01.2023 – Διερεύνηση τιμών στα πλαίσια της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 1084/29.06.2022 (ΑΔΑ: 9ΛΣΨ46ΜΠΥΓ-3ΣΩ) πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με κωδικό: 08_ΕΠΑΝΕΚ, με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ»

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ»

 

Φλώρινα, 16 Ιανουαρίου 2023
Α.Π. 1648

ΘΕΜΑ:

«Διερεύνηση τιμών στα πλαίσια της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 1084/29.06.2022 (ΑΔΑ: 9ΛΣΨ46ΜΠΥΓ-3ΣΩ) πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με κωδικό: 08_ΕΠΑΝΕΚ, με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

 

Ο Δήμος Φλώρινας σκοπεύει να υιοθετήσει ψηφιακές εφαρμογές και ευφυείς δράσεις, με στόχο την μετατροπή του δήμου σε «έξυπνη πόλη» με την ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος. Ως έξυπνη πόλη, ο δήμος θα είναι ένας τόπος όπου οι παραδοσιακές υπηρεσίες θα γίνουν πιο αποδοτικές, με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών, προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων.
Ο Δήμος Φλώρινας στα πλαίσια του σχεδίου του ψηφιακού μετασχηματισμού και ενίσχυσης βασικών δομών του μέσω της με αρ. πρωτ. 1084/29.06.2022 (ΑΔΑ: 9ΛΣΨ46ΜΠΥΓ-3ΣΩ) πρόσκλησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με κωδικό: 08_ΕΠΑΝΕΚ, με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα Προτεραιότητας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» και 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με κωδικό ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6039
καλεί κάθε οικονομικό ενδιαφερόμενο
να υποβάλει προτάσεις, οικονομικές προσφορές, τεχνικές προσφορές και προδιαγραφές στις κάτωθι δράσεις:

Α/ΑΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
1Εφαρμογή Έξυπνος Οδηγός Πόλης / Δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων και ανάδειξη προσφορών.
2Ψηφιακή Πλατφόρμα διαχείρισης ευπαθών ομάδων.
3Ψηφιακή Πλατφόρμα Διαχείρισης κλειστών και ανοικτών χώρων άθλησης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας.
4Εφαρμογή για Πολιτιστικές – Αθλητικές εκδηλώσεις – Διαχείριση ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
5Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Κανονιστικών Αποφάσεων.
6Κεντρική Ενιαία Πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ.
7Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις (Network Firewall, Endpoint security Κλπ) και παροχή συστήματος τηλε-εργασίας.
8Έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑΜΕΑ.
9Εφαρμογή Οργάνωσης Γραφείου Κίνησης και Διαχείρισης Δημοτικού στόλου οχημάτων.
10Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν τις οικονομικές τους προσφορές (ενδεικτικές μη δεσμευτικές), συνοδευόμενες από συνοπτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, μέχρι την 23/01/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 24:00.
Η αποστολή των προτάσεων καθώς και οποιαδήποτε λήψη πληροφοριών και διευκρινήσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση epitropi_smartcities@cityoflorina.gr.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
(σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 511/2022(ΑΔΑ: 60PΟΩΗΙ-21Π) απόφαση Ο.Ε. Δήμου Φλώρινας)

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα