23.01.2023 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια εξοπλισμού (διαδραστικοί πίνακες, κάμερες, Η/Υ κλπ) αίθουσας Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

 

Φλώρινα, 23 Ιανουαρίου 2023
Αρ.Πρωτ.: 2455
ΑΔΑΜ: 23PROC012015942 2023-01-23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Προμήθεια εξοπλισμού (διαδραστικοί πίνακες, κάμερες, Η/Υ κλπ) αίθουσας Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών Δήμου Φλώρινας)

Ο Δήμος Φλώρινας, σας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια εξοπλισμού (διαδραστικοί πίνακες, κάμερες, Η/Υ κλπ) αίθουσας Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών Δήμου Φλώρινας, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να καταθέσει σχετική κλειστή προσφορά, σύμφωνα με τη μελέτη του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος. Το συνολικό κόστος της εν λόγω δαπάνης αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 37.150,40€ με το ΦΠΑ.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 31/01/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385044917 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στo ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στον ιστότοπο του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr).

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
(σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 50/2023 (ΩΜΗ9ΩΗΙ-Υ69) απόφαση Δημάρχου)

Ηλίας Μούλελης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf), για λήψη των φύλλων συμμόρφωσης κάντε κλικ εδώ (docx) και για λήψη του εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (docx).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα