30.06.2020 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας έτους 2020

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -11350/101-
 

Φλώρινα, 26/06/2020
Αρ. Πρωτ.: 11553

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας έτους 2020»

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας έτους 2020» σύμφωνα με το με Α.Π. 700/17-06-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006881641 2020-06-17) Πρωτογενές αίτημα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας και με το εγκεκριμένο αίτημα της Απόφασης 26/2020 (ΑΔΑ: Ω24ΖΟΞ86-Δ40) του Διοικητικού Συμβουλίου της, στις 22 Ιουνίου 2020 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Τα προϊόντα παντοπωλείου αφορούν το πρόγραμμα «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας ηλικιωμένων-ΚΗΦΗ».
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 03/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. στο Γραφείου πρωτοκόλλου του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.531 00.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 6.765,91€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15.6481.01 του προϋπολογισμού της Κ.Ε., οικονομικού έτους 2020.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.: 2385044468 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωνσταντίνος Θ.Βασιλείου
Αντιδήμαρχος Φλώρινας

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα