Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων

 

Δικαιολογητικά

Διαγραφής από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων

Αρμόδια Υπηρεσία : Μητρώο Αρρένων
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351022

1. Αίτηση
2. Αστυνομική Ταυτότητα
3. Πιστοποιητικό Δημοτολογίου 
4. Υπεύθυνη Δήλωση

5.  Πιστοποιητικό πολλαπλός εγγεγραμμένου από τα Μητρώα που πρόκειται να διαγραφεί

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα