Εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων αδήλωτου Τέκνου με Αποποίηση

 

Δικαιολογητικά

Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων αδήλωτου Τέκνου  με Αποποίηση

   Αρμόδια Υπηρεσία : Μητρώο Αρρένων   
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351022

1. Αίτηση

2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης με καταχωρισμένες τις αλλαγές

3. Δύο (2) φωτογραφίες

4. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι δεν είναι γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων άλλου δήμου

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα