Επανεγγραφή Ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων

 

Δικαιολογητικά

 Επανεγγραφής Ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων

Αρμόδια Υπηρεσία : Μητρώο Αρρένων
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351022

1.  Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

2.  Αίτηση του ενδιαφερομένου ή εξουσιοδότηση εάν η αίτηση υποβληθεί από τρίτο πρόσωπο

3. Απόφαση Νομαρχίας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα