Αλλαγή Στοιχείων Τέκνου Λόγω Υιοθεσίας & Εγγραφής στο Δήμο

 

Δικαιολογητικά

Αλλαγής Στοιχείων Τέκνου Λόγω Υιοθεσίας & Εγγραφής στο Δήμο

Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτολόγιο
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351015

1. Αίτηση

2. Αστυνομική ταυτότητα

3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (με όλες τις μεταβολές)

4. Πιστοποιητικό Γέννησης από τα Δημοτολόγια που ήταν γραμμένο το τέκνο πριν    την υιοθεσία και από τα οποία πρόκειται να διαγραφεί

5. Πιστοποιητικό από τα Μητρώα αρρένων (αν πρόκειται για αγόρι), στο οποίο να αναφέρεται η Απόφαση Νομαρχίας βάσει της οποίας έγινε η αλλαγή στοιχείων

6. Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης

7. Αστυνομική ταυτότητα του γονέα

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα