Διόρθωση Κυρίου Ονόματος

 

Δικαιολογητικά

Διόρθωσης Κυρίου Ονόματος

Αρμόδια Υπηρεσία : Δημοτολόγιο   
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351015

1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης, στην οποία έχει καταχωριστεί η μεταβολή του κυρίου ονόματος

2. Αστυνομική ταυτότητα

Σημείωση: Αν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη στην οποία να έχει καταχωριστεί το όνομα του ενδιαφερόμενου, πρέπει να προσκομίσει επιπλέον:

3. Επικυρωμένη φωτοτυπία από το βιβλίο βαπτίσεων της εκκλησίας που να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση

Σημείωση: Αν ο ενδιαφερόμενος γράφεται με πιστοποιητικό από άλλο Δήμο, τότε πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από τον εκεί Δήμο με ποιο δικαιολογητικό έχει γίνει η εγγραφή του.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα