Εγγραφή Αλλοδαπών που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με Πολιτογράφηση

 

Δικαιολογητικά

Εγγραφής Αλλοδαπών που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με Πολιτογράφηση

Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτολόγιο   
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351015

1.Αίτηση

2.Απόφαση της Περιφέρειας περί αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας

3.Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο επίσημα στην ελληνική γλώσσα και πρωτότυπο (ξενόγλωσσο) έγγραφο με σφραγίδα γνησιότητας

4.Πιστοποιητικό γάμου μεταφρασμένο επίσημα στην ελληνική γλώσσα και πρωτότυπο (ξενόγλωσσο) έγγραφο με σφραγίδα γνησιότητας

5. Πράξη Καθορισμού Ηλικίας για τις γυναίκες (η πράξη καθορισμού ηλικίας εκδίδεται από την προξενική αρχή), Βεβαίωση Αφιξοαναχωρήσεως για τους Άνδρες ( η βεβαίωση αφιξοαναχωρήσεως εκδίδεται από την προξενική αρχή)

7.Επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου

8.Υπεύθυνη δήλωση

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα