Εγγραφή Ενηλίκου Άγαμου Άντρα σε Δημοτολόγια όταν είναι γραμμένος μόνο στα Μητρώα Αρρένων

 

Δικαιολογητικά

 Εγγραφής Ενηλίκου Άγαμου Άντρα σε Δημοτολόγια όταν είναι γραμμένος μόνο στα Μητρώα Αρρένων

Αρμόδια Υπηρεσία : Δημοτολόγιο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351015

1. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων (με την ένδειξη ότι δεν υπάρχει εγγραφή στα δημοτολόγια)

2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

3. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (των γονέων)

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης των γονέων από το δήμο εγγραφής τους

5. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (από τον Δήμο ή από το ΚΕΠ)

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι "είμαι άγαμος και δεν είμαι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια κανενός Δήμου"

7. Αστυνομική Ταυτότητα

8. Αίτηση

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα