Μεταδημότευση Διαζευγμένων ή Εν Χηρεία Συζύγων χωρίς Τέκνα

 

Δικαιολογητικά

 Μεταδημότευσης Διαζευγμένων ή Εν Χηρεία Συζύγων χωρίς Τέκνα

Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτολόγιο
Τηλέφωνο Επικοινωνίας :2385351015

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με πλήρη στοιχεία για μεταδημότευση.

2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον Δήμο (για να εκδοθεί απαιτείται λογαριασμός  ΔΕΚΟ από τα 2 τελευταία χρόνια ή ένορκη βεβαίωση από το ειρηνοδικείο)

3. Αστυνομική ταυτότητα

4. Αίτηση

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα