Μεταδημότευση Διαζευγμένων ή Εν Χηρεία Συζύγων με Τέκνα

 

Δικαιολογητικά

 Μεταδημότευσης Διαζευγμένων ή Εν Χηρεία Συζύγων με Τέκνα

Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτολόγιο
Τηλέφωνο Επικοινωνίας :2385351015

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με πλήρη στοιχεία για μεταδημότευση.

2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον Δήμο (για να εκδοθεί απαιτείται λογαριασμός  ΔΕΚΟ από τα 2 τελευταία χρόνια ή ένορκη βεβαίωση από το ειρηνοδικείο)

3. Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων, προκειμένου αυτά να γραφούν στα Δημοτολόγια του γονέα που έχει την επιμέλεια εάν είναι ανήλικα.

5. Αστυνομική ταυτότητα

6. Αίτηση

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα