Μεταδημότευση Συζύγων Λόγω Γάμου και Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας

 

Δικαιολογητικά

Μεταδημότευσης Συζύγων Λόγω Γάμου και

Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας

Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτολόγιο   
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351015

1. Πιστοποιητικό Γεννήσεως για μεταδημότευση με πλήρη στοιχεία (και των δύο συζύγων από το Δήμο εγγραφής τους).

2.  Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

3.  Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από το Δήμο (για να εκδοθεί απαιτείται λογαριασμός  ΔΕΚΟ από τα 2 τελευταία χρόνια ή ένορκη βεβαίωση από το ειρηνοδικείο)

4. Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων Γέννησης, στην περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα, και πιστοποιητικά από τα Μητρώα Αρρένων (για τα αγόρια)

8. Αστυνομική ταυτότητα

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα