Λάζαρος Αντωνιάδης του Βασιλείου

 Λάζαρος Αντωνιάδης του Βασιλείου
 

Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 38/2023):

  1. Του Τμήματος Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών, Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων, της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.
  2. Του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας των εδαφίων 1 έως 6, της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.
  3. Του τομέα ζωικής παραγωγής, της παρ. 7 του άρθρου 11 της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
  4. Εποπτεία-Διαχείριση ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
  5. Η τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
  6. Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
  7. Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κo Παναγιώτη Τσακμάκη του Χρήστου.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα