22.02.11-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ημερομηνία 16/02/2011 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3663 
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣ  
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  
Δ/νση : Μεγ. Αλεξάνδρου 97  
Πληρ. : Αβραάμ Θεοδωρίδης  
Τηλ.: 2385351040  
 Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 Αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 77 του Ν.3852/10.
Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης 
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου και ημερομηνία λήξης στις 28/02/2011.
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.
Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.
Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
Πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας. Αρμόδιος κ. Αβραάμ Θεοδωρίδης, Διεύθυνση Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Τηλέφωνο 2385351040.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα