02.09.2013 – Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Αγρού της Τ.Κ. Μεσοχωρίου

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Αγρού της Τ.Κ. Μεσοχωρίου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του Αγρού (Θέση Σκακάλατα 230,00 στρέμματα) της Τ.Κ. Μεσοχωρίου.

ΘΕΣΗΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΣΚΑΚΑΛΑΤΑ  230,00

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 16/9/2012, ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα, Γραφείο Εσόδων 4ες Εργατικές Κατοικίες Αγ. Μηνά. Αν η δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα θα επαναληφθεί την 23/9/2013 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο τριακοσίων σαράντα πέντε (345,00) ευρώ, καθώς και βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας για αυτούς καθώς και για τους εγγυητές τους.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων,(κ. Αλεξίου Κωνσταντίνο) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στις 4ες Εργατικές κατοικίες Αγ. Μηνά Τηλέφωνο 23850 44-479 FAX 23850 44-287.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Ο Δήμαρχος Φλώρινας

Ιωάννης Ζ. Βοσκόπουλος

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα