03.08.11-Περίληψη διακήρυξης ανοιχτής πρόχειρης δημοπρασίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 O Δήμαρχος του Δήμου Φλώρινας
Διακηρύσσει
την με ανοικτή πρόχειρη δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή
του έργου:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΤΚ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ
»
 Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 40.650,41€ και δαπάνη του Φ.Π.Α.
(23%) 9.349,59€ σύνολο 50.000,00€.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν.3669/08, όπως αυτός ισχύει
κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας Περιληπτικής Διακήρυξης για
δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής
Διακήρυξης.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της περ. δ)
του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Η οικονομική προσφορά των
διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης του
άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης θα
είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο
άρθρο 26 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στην κατασκευή ηλεκτρονικής
γεφυροπλάστιγγας στο Τ.Δ. Αμμοχωρίου μικτού τύπου (πλατφόρμα από
μεταλλικό πλαίσιο και σκυρόδεμα). Η δυναμικότητα της γεφυροπλάστιγγας θα
είναι 70 τόννων, διαστάσεων 18x3m και μέγιστο ύψος πλατφόρμας από το
έδαφος 40cm.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Φλώρινας και
χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2011
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης.
Η υποβολή των φακέλων προσφοράς θα γίνει με κατάθεσή τους στην Επιτροπή
Διαγωνισμού, μέχρι την 9/8/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας στο Δημαρχιακό κατάστημα
Μελίτης στον Οικισμό Αγ. Αθανασίου (Πρώην Δημαρχείο Μελίτης, διασταύρωση
Μελίτης)
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εγγεγραμμένες
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 ή 1η τάξη, ανεξαρτήτως
νομού της κατηγορίας των έργων Υδραυλικά και Η/Μ. καθώς επίσης και
εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα που
κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του
ΜΕΕΠ σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 1418 / 1984.
Επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα δεν επιτρέπεται να
κοινοπρακτούν με
επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν, από κάθε
διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής συνολικού ποσού 813,01 €.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα τεύχη και έντυπα δημοπράτησης από
τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας στο Δημαρχιακό
κατάστημα Μελίτης στον Οικισμό Αγ. Αθανασίου (Πρώην Δημαρχείο Μελίτης,
διασταύρωση Μελίτης), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ2385351241,
2385351253), μέχρι και την 4/8/2011, με καταβολή των εξόδων παραγωγής
των τευχών, που ανέρχονται σε 10 €.
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 Φλώρινα, 01/08/ 2011
  
Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς
 Ιωάννης Βοσκόπουλος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα