03.09.2020 – Προκήρυξη προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER”

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ.ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 Φλώρινα 01/09/2020
Αρ. Πρωτ. : 1458

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER»
Συνολικού προϋπολογισμού 32.240,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/09/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, οδός Σ.Σ. Ιωαννίδη Φλώρινα ενώπιων της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμών του άρθρου 221 του ν. 4412/16.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, οδός Σ.Σ. Ιωαννίδη, Φλώρινα, Τ.Κ. 53100, μέχρι την ημέρα Δευτέρα, 21/09/2020 και ώρα 11:00 π.μ. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται δεν θα γίνονται δεκτές.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα, δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης και είναι εγκατεστημένα:
Α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης,
Β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και
Γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημόσιων συμβάσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας οδός Σ.Σ. Ιωαννίδη τις εργάσιμες μέρες και ώρες και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση διαδικτύου www.cityoflorina.gr, καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με ΑΔΑΜ 20PROC007244666.
Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια» και να καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. δώδεκα (12) ημέρες τουλάχιστον πριν την διενέργεια του. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ 23850 26474,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας
Ηλιάδης Δημήτριος

 

Για αναλυτική προβολή της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα