06.03.2018 – Προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού “Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για μηχανήματα εκτύπωσης, αντιγραφής και τηλεομοιoτυπίας του Δήμου Φλώρινας”

 


Για λήψη του τεύχους διακήρυξης, τεχνικών προδιαγραφών, ΤΕΥΔ και όλων των εντύπων του κάντε κλικ εδώ (pdf). Για λήψη του ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή (doc) κάντε κλικ εδώ.

Συμπληρωματική διευκρίνηση για τις δημοσιεύσεις του διαγωνισμού (κάντε κλικ εδώ (pdf)


 

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλώρινα 06 /03 /2018
Αρ. Πρωτ.: 4261

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για μηχανήματα εκτύπωσης, αντιγραφής και τηλεομοιoτυπίας του Δήμου Φλώρινας»
προϋπολογισμού 34.520,36 ευρώ, με Φ.Π.Α.

Ο Αντιδήμαρχος Φλώρινας

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών που αφορούν αναλώσιμα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τα εκτυπωτικά- φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και συσκευές τηλεομοιοτυπίας που χρησιμοποιούν όλες οι Δ/νσεις του Δήμου Φλώρινας.

Άρθρα:
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Επωνυμία

: Δήμος Φλώρινας

Ταχυδρομική διεύθυνση

: Μ. Αλεξάνδρου 97

Πόλη

: Φλώρινας

Ταχυδρομικός Κωδικός

: 53 100

Τηλέφωνο

: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

: 2385044468 – 44478 (εσ. 2)

: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

: 2385344917, 2385351267

: Γραφείο Πρωτοκόλλου

: 2385351019

Φαξ

: 23850 44522, 2385044052, 2385044915

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

: dimosflorinas@gmail.com, oikonomiko3@cityoflorina.gr, texniko@cityoflorina.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

   (διευκρινήσεις σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά)

: Δ. Στεφανόπουλος

: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

   (διευκρινήσεις σχετικά με τη διακήρυξη)

: Μελπομένη Γερομιχαλού

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

: http://www.cityoflorina.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.cityoflorina.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οδός Πτολεμαίων 1, Διοικητήριο 3ος όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPVS: 30125110-5, 301251120-8

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν για εκτυπωτικά – φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και συσκευές τηλεομοιοτυπίας που χρησιμοποιούν όλες οι Δ/νσεις του Δήμου Φλώρινας συνολικού προϋπολογισμού 34.520,36 ευρώ. Λεπτομερής περιγραφή στον σχετικό πίνακα του τεύχους που υπάρχει στο με αριθμό 21810/03.11.2017 (ΑΔΑΜ: 17REQ002193707 2017-11-03) πρωτογενές αίτημα του τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών(ΤΠΕ), Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής με θέμα : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για μηχανήματα εκτύπωσης, αντιγραφής και τηλεομοιοτυπίας του Δήμου Φλώρινας».

5. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα(1) έτος ή μέχρι εξαντλήσεως της προς προμήθεια ποσότητας, όποιο παρέλθει πρώτο. Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής. Η παραλαβή από τον Δήμο Φλώρινας θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιάζονται και τα ενεργά μηχανήματα που θα διαθέτει.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον χώρο των υλικών γραφείου. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.12 του τεύχους της διακήρυξης.

8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. Προσφορά για μέρος των ειδών δε θα γίνεται δεκτή.

9.Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Πτολεμαίων 1, 3ος όροφος, Φλώρινα: ημέρα Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. παρουσία της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Φλώρινας, Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100, μέχρι την Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018 και ώρα 09.00 π.μ.
Όταν οι προσφορές αποστέλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θα πρέπει να περιέρχονται στην υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018 και ώρα 14.30 μ.μ.
Προσφορές που κατατίθενται ή αποστέλλονται μετά τις παραπάνω προθεσμίες, θεωρούνται εκπρόθεσμες.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τον προσφέροντα, για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδια έσοδα και βαρύνει τους κωδικούς 10.6613, 20-6613, 30-6613, 40-6613, 70.02-6613, 70.03-6613, 70.04-6613 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας, έτους 2018.

13. Ενστάσεις: Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, αυτή υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

14. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (www.promitheus.gov.gr) σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/2016. Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Η Διακήρυξη και όλα τα σχετικά έγγραφά της (Παραρτήματα) καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Εξυπηρετηθείτε/ Έγγραφα και αρχεία-Δημοπρασίες/Διακηρύξεις).

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα