07.09.2012 – Προκήρυξη (Για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη τα άρθρα 77 του Ν.3852/2010 & 58 παρ. 2 του Ν. 3966/2011.

Προκηρύσσει τη πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης η οποία θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 18/09/2012.

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου στους αρμοδίους υπαλλήλους κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου και ημερομηνία λήξης στις 18/09/2012 και ώρα 3:00 μ.μ.

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.
Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 18, παρ. 10β΄ του Ν. 3870/2010).

Η θητεία του Συμπαραστάτη του δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών αρχών.
Όσοι επιθυμούν να επιλεγούν στη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης μπορούν να καταθέσουν σχετική δήλωση στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 18/09/2012 και ώρα 3:00 μ.μ. κατά την οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία επιλογής.

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από βιογραφικό σημείωμα που να περιλαμβάνει ολοκληρωμένα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, email).

Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου Φλώρινας (Δημαρχείο Φλώρινας, Μεγ. Αλεξάνδρου 97, αρμόδιος κα Σίσκου Χρυσόθεμις, τηλ. 2385351013-2385351045).
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα