08.08.11-Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Φλώρινας
Προκηρύσσει  ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 609/1985 καθώς και τις διατάξεις
του Ν.1418/1984 & Ν.3263/2004 περί Δημοσίων έργων όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα, για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης του έργου:
• «ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού τριακοσίων σαράντα
χιλιάδων διακοσίων εικοσιτριών ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτών
(€340.223,58) μαζί με το ΦΠΑ.
Η παραπάνω πίστωση του έργου προέρχεται από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ 2011 με
πίστωση για το 2011 €170.000,00.
 Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 30 Αυγούστου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στον Άγιο Αθανάσιο (πρώην Δημαρχείο Μελίτης) από την αρμόδια Επιτροπή. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10.00). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρου και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγουμένη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες μέρες πριν τον διαγωνισμό (η ημέρα διαγωνισμού δεν προσμετράται).
Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε ογδόντα ημέρες.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με τους περιορισμούς των κατωτάτων πτυχίων καθώς και αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχόμενες από χώρες της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ποσοστό 2% επί των δημοπρατούμενων εργασιών, ήτοι 5.532,09 ΕΥΡΩ, απευθυνόμενη στο Δήμο Φλώρινας και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε. που θα συνταχθεί κατά τους τύπους που ισχύουν στο Δημόσιο.
Τις διακηρύξεις, τις μελέτες καθώς επίσης και τα έντυπα οικονομικής προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι θα τα παραλαμβάνουν από τον Δήμο μέχρι την Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011.
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 23853-51224.
 Φλώρινα, 02/ 08/ 2011
Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς
α/α ο Αντιδήμαρχος
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΕΛΤΣΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα