11.10.2019 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Φλώρινα, 08/10/2019
Αρ. Πρωτ.: 22162

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
προϋπολογισμού 49.663,50 ευρώ, με Φ.Π.Α.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού 49.663,50 ευρώ, με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Το αντικείμενο αφορά την προμήθεια και μεταφορά αλατιού οδικών δικτύων για την προστασία και ασφάλεια διέλευσης οχημάτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου Φλώρινας. Ο Δήμος Φλώρινας έχει ανάγκη για προμήθεια αλατιού λευκού οδικών δικτύων (χύμα), σε ποσότητα 715 τόνων και 10 τόνων σε συσκευασία σάκων των 25kg (δύναται να προσφερθεί και σε συσκευασία σάκων των 10kg ή 20kg ή 30 kg). Η μεταφορά του προμηθευόμενου είδους θα γίνει με ευθύνη (μεταφορικά μέσα και έξοδα) του προμηθευτή, από την έδρα του προμηθευτή σε αποθήκες του Δήμου Φλώρινας (αποθηκευτικός χώρος δίπλα στο αμαξοστάσιο του Δήμου Φλώρινας-πρώην στρατόπεδο Τάγαρη).

ΚΩΔΙΚΟΙ CPVS: 34927100-2, 60000000-8, 18937000-6

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:09 Οκτωβρίου 2019
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:10 Οκτωβρίου 2019, ώρα 09:00 π.μ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:25 Οκτωβρίου 2019, ώρα 24:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:29 Οκτωβρίου 2019, ώρα 11:00

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις Προμηθευτών, Κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών, των οποίων τα μέλη είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί όσοι εμπίπτουν στους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ελληνική γλώσσα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία ανάρτησης απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης και για τρείς (3) μήνες, δηλαδή Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2019 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με αύξοντα συστημικό αριθμό 71879 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση (URL): www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Εξυπηρετηθείτε/ Έγγραφα και αρχεία-Δημοπρασίες/Διακηρύξεις).
Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) αναρτήθηκε στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό τύπο στις παρακάτω εφημερίδες: α) Ελεύθερο Βήμα της Φλώρινας και β) Ηχώ Φλώρινας.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον μειοδότη ή τους μειοδότες με ισόποση κατανομή της δαπάνης.
Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Βασιλείου Κωνσταντίνος

Για αναλυτική προβολή της προκήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf). Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf), για το ΤΕΥΔ κάντε κλικ εδώ (docx), για το έντυπο οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (docx).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα