11.12.2012 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για « προμήθεια Τροφίμων» για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ.

Ο προϋπολογισμός είναι 210.000,00 € με Φ.Π.Α

 1. Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου  95.000,00€
 2. Προμήθεια ειδών αρτοποιείου  40.000,00€
 3. Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου  25.000,00€
 4. Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου  10.000,00€
 5. Προμήθεια οπωρολαχανικών  25.000,00€
 6. Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου   15.000,00€
 ΣΥΝΟΛΟ: 210.000,00€

Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις:
1) Την υπ’ αριθμό 11389/1993 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών , Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
2) Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
3) Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
4) Τις διατάξεις του άρθρου 3438/2006.
5) Το Ν.3852/10(ΦΕΚ 87/07.06.2010.τ.Α.) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης .

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03-01-2013 την ημέρα Πέμπτη ενώπιων της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Φλώρινας, που βρίσκεται στο Σ.Σ Ιωαννίδη Φλώρινας και ώρα 10:00π.μ.
Αν ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα.04-01-2013 ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα και στο ίδιο τόπο.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι 5% επί τις προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α.

Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο των ειδών είτε για μία ομάδα (π.χ. είδη κρεοπωλείου). Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για επί μέρους είδη μιας ομάδας
Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει τον ανάδοχο της προμήθειας
Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση του Ν.Π.Δ.Δ έως τις 03-01-2013.

Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά της εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. διεύθυνση Σ.Σ. Ιωαννίδη Φλώρινας Τ.Κ 53100 Τ.Θ. 112 και τηλέφωνο: 23850-23302 και 23850-45595 FAX :23850-23302 και
e-mail: npdd.dimouflorinas@hotmail.com.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα