12.01.2018 – Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη συστάδα 1δ του Δάσους Μελίτης Δήμου Φλώρινας»

 


Για λήψη των τεύχων της διακήρυξης κάντε κλικ στους τίτλους (pdf): 1)ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟ ΜΕΛΙΤΗΣ, 2)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΛΙΤΗΣ, 3)ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΛΙΤΗΣ, 4)ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΟΛΗ) ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΣ 1β ΜΕΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ , 5)ΠΕΡΙΒΑΚΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΛΙΤΗΣ, 6)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΔΡΟΜΟΥ ΜΕΛΙΤΗΣ και 7)ΤΕΥΔ – ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕΛΙΤΗΣ


 

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Φλώρινα, 12 / 01 / 2018
Αριθ. Πρωτ: 784

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη συστάδα 1δ του Δάσους Μελίτης Δήμου Φλώρινας», προϋπολογισμού 34.720,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ + ΟΕ, απρόβλεπτα και Φ.Π.Α).

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Φλώρινας,
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Μ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα
Ταχ. Κωδ.: 53100
Τηλ.: 23850 45535 & 46978 Fax: 23850 45965
e-Mail: dkklinon@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.cityoflorina.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.cityoflorina.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία της Δ/νσης Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας, Πτολεμαίων 1-Διοικητήριο (3ος όροφος), Φλώρινα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 45233120-6 & 77231100-9.

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Χωματουργικές εργασίες διάνοιξης δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας, δημοτικού δάσους Μελίτης με τη χρήση οδοποιητικού μηχανήματος (πρωοθητήρας) για τους εκχωματισμούς και εξόρυξη βράχων και διαμορφωτήρα για τη διαμόρφωση του οδοστρώματος και την κατασκευή της τάφρου αποχέτευσης, με σκοπό την πρόσβαση, προστασία και διαχείριση του δάσους.

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές

6. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δημοσίων έργων, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, εφόσον ανήκουν στην «Α1 Τάξη και Άνω», για έργα κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ», καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, αντίστοιχης δυναμικότητας και κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Δεν προβλέπεται.

9. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παράδοσης – παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η Τρίτη, 30 / 01 /2018, ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Φλώρινας, (Μεγ. Αλεξάνδρου 97 – Τ.Κ. 53100) ορίζεται η 9.00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα, στα γραφεία της Δ/νσης Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας, οδός Πτολεμαίων 1- Διοικητήριο 3ος όροφος, και ώρα 10.00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, που ορίστηκε με την 367/2017 απόφαση Ο.Ε.. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα 6 μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

12. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.04-7323.001 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Φλώρινας.

13. Ενστάσεις: Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της διακήρυξης.

14. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.cityoflorina.gr. Τα συμβατικά τεύχη και τα συνοδευτικά αρχεία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.cityoflorina.gr. Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν και καταβάλλονται από τον ίδιο τον ανάδοχο πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Δήμαρχος Φλώρινας

Ιωάννης Ζ, Βοσκόπουλος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθ. 367/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα