14.12.2021 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2021

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας
Πληροφορίες: Ε. Γεωργοπούλου-
Φ Δέλλιου
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2385351029-2385351024
Email:employee@cityoflorina.gr

 

Φλώρινα, 13-12-2021
Αρ. Πρωτ. 27250

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 : «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ (ΕΚΤ)» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

Πράξη «Ο Δήμος Φλώρινας»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-39 και 41-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ. Α΄/31-10-2016).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014).
 4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).
 5. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Ταξινόμηση των Δήμων στις κατηγορίες των περ. στ΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4765/2021 (Α΄ 6)» (ΑΔΑ:ΨΨΜ246ΜΤΛ6-ΑΧΥ).
 6. Την υπ’ αριθ. Δ14/15834/237/8-4-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης “Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας” (ΦΕΚ 1344/τ.Β΄/19-4-2019).
 7. Την υπ’ αριθ. 6148/7-12-2016 (ΑΔΑ: Ω6ΠΒ7ΛΨ-9ΣΟ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Ένταξη της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Φλώρινας” με κωδικό ΟΠΣ 5002590 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014-2020″».
 8. Την υπ΄ αριθ. 1204/24-8-2017 απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας με θέμα: «Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (Α/Α 1) με τίτλο “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φλώρινας” της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φλώρινας” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002590».
 9. Την υπ’ αριθ. 223/28-8-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας (ΑΔΑ:6ΞΝΡΩΗΙ-ΧΦΩ) με θέμα: «Πρόσληψη του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την Πράξη ‘Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φλώρινας’ με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002590 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020’».
 10. Την υπ’ αριθ. 64/14-4-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας (ΑΔΑ:91Υ7ΩΗΙ-6ΝΠ) με θέμα: «Αποδοχή των όρων Τροποποίησης της Πράξη ‘Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φλώρινας’ με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002590 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020’».
 11. Το υπ΄ αριθ. 169858/31-12-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Επικύρωση της αριθ. 164/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας με θέμα «Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2021 Δήμου Φλώρινας».
 12. Την υπ’ αριθ. 343/11-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας (ΑΔΑ:64ΑΠΩΗΙ-ΣΤ6) με θέμα: «Πρόσληψη του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την Πράξη ‘Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φλώρινας’ με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002590 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020’».
 13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (ΦΕΚ 3140/τ. Β΄/27-11-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 14. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 23476/29-10-2021 βεβαίωση του Αντιδημάρχου του Δήμου Φλώρινας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ – (ΕΚΤ)», στο Δήμο Φλώρινας, που εδρεύει στη Φλώρινα του Ν. Φλώρινας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α΄), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β΄) της συνημμένης παρακάτω ανακοίνωσης.

Έναρξη υποβολή αιτήσεων ΣΟΧ3/2021 από 16/12/2021 έως και 27/12/2021
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή
στην ταχυδρομική διεύθυνση
Δήμος Φλώρινας
Μεγάλου Αλεξάνδρου 97
Τ.Κ 53100 Φλώρινα.
υπόψη κ. Γεωργοπούλου Ελένης &
Φωτεινής Δέλλιου (τηλ. Επικοινωνίας 2385351029 & 24).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Για αναλυτική προβολή της ανακοίνωσης κάντε κλικ εδώ (pdf), για λήψη του υποδείγματος Υπεύθυνης Δήλωσης κάντε κλικ εδώ (doc), για λήψη του εντύπου/αίτησης κάντε κλικ εδώ (doc) και για λήψη του παραρτήματος κάντε κλικ εδώ (doc).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα