15.02.2017 – Προκήρυξη διαγωνισμού “Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης για τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο 2017”

Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1
Για λήψη του τευχους ΤΕΥΔ κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1

Φλώρινα, 13/02/2017
Αρ. Πρωτ. 2658

Ο Δήμαρχος Φλώρινας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ – ΜΑΡΤΙΟ 2017», προϋπολογισμού 32.830,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1.Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Φλώρινας
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός:Μ. Αλεξάνδρου 97 Ταχ.Κωδ.:53100
Τηλ.:23850 44468
Telefax:23850 44522
E-mail: oikonomiko1@cityoflorina.gr Ιστοσελίδα:www.cityoflorina.gr
Κωδικός NUTS: GR134

2.Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.cityoflorina.gr . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οδός Πτολεμαίων 1, Διοικητήριο 3ος όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 09135100-5 , 09132100-4
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας : GR134

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Συνοπτικός Πίνακας

A/A

KΑΥΣΙΜΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

   

ΛΙΤΡΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

30.000 ΛΙΤ

0,992 €

29.760,00 €

2

Αμόλυβδη βενζίνη

2.000 ΛΙΤ

1,535 €

3.070,00 €

 

ΣΥΝΟΛΟ

32.000 ΛΙΤ

 

32.830,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 32.830,00 €
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 26.475,81 €
ΦΠΑ 24% 6.354,19 €

6. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: τμηματικά κατόπιν συνεννόησης με την Αρχή μέχρι 31 Μαρτίου 2017.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον χώρο των καυσίμων
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Δυνατότητα συμμετοχής για το σύνολο ή για καθένα ξεχωριστά από τα δύο είδη καυσίμων κατά τον συνοπτικό πίνακα αρθ. 5 .
10. Παραλαβή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οδός Πτολεμαίων 1, Διοικητήριο 3ος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 28/02/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.. Η ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9.00π.μ. της ίδιας μέρας στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου, Μ. Αλεξάνδρου 97, τηλ. 2385351019 . Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
11. Χρόνος ισχύος προσφορών: μέχρι το πέρας της σύμβασης.
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 10-6643, 20-6643, 30-6643, 40- 6643 και 10-6641 . του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου. Σχετικές η υπ’ αριθ. 35/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α/355 (ΑΔΑ ΩΟ28ΩΗΙ-ΑΗΤ) και α.π.2491/2017, Α/356 (ΑΔΑ 7ΗΖΙΩΗΙ-ΗΛΕ) και α.π.2493/2017, Α/357 (ΑΔΑ ΨΟ3ΦΩΗΙ-ΧΔΧ) και α.π.2498/2017, Α/358 (ΑΔΑ 6Τ2ΝΩΗΙ-ΔΘΜ) και α.π.2504/2017, Α/359 (ΑΔΑ ΩΝΡ4ΩΗΙ-ΔΙ5) και α.π.2512/2017, Α/99 (ΑΔΑ 664ΗΩΗΙ-ΕΟΖ) και α.π.885/2017.

14. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

15. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου www.cityoflorina.gr

Ο Δήμαρχος Φλώρινας

Ιωάννης Βοσκόπουλος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα