19.09.2019 – Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια ειδών διατροφής για το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, έτους 2019»

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Φλώρινα, 16/09/2019
Αρ. Πρωτ.: 20169

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια ειδών διατροφής για το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, έτους 2019»

Συνολικού προϋπολογισμού 104.419,64 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ Δ.Φ. ΕΤΟΥΣ 2019» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής για τις ομάδες 1Α, 1Β και 2, και για τις ομάδες 3,4,5,6 το μεγαλύτερο ακέραιο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή πώλησης του προϊόντος κατά την ημέρα παράδοσης, όπως αυτές προσδιορίζονται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Δ/νση Ανάπτυξης, Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού και από την Γενική Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή, Δ/νση Πολιτικής & Ενημέρωσης Καταναλωτή – Παρατηρητήριο Τιμών & Τιμοληψιών, προϋπολογισμού 104.419,64 ευρώ, με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Τα προς προμήθεια είδη είναι τα αναγραφόμενα στον πίνακα που ακολουθεί είδη διατροφής, για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ του Δήμου Φλώρινας.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, ΤΚ53100
Τηλ./Fax: 2385351019, 2385044468-78, 2385044524 / 2385044522, 2385044052
e-mail / Ιστοσελίδα: press@cityoflorina.gr, oikonomiko1@cityoflorina.gr / www.cityoflorina.gr

 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 19 Σεπτεμβρίου 2019
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20/09/2019 Παρασκευή, ώρα 09:00 π.μ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05/10/2019 Σάββατο , ώρα 24:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/10/2019 Τρίτη, ώρα 11:00

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Η προμήθεια διαιρείται στις κάτωθι ομάδες και κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία απευθύνεται στον Δήμο Φλώρινας, όπως αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΟΜΑΔΑ / ΥΠΟΟΜΑΔΑ Αξία προμήθειας χωρίς ΦΠΑ (€) Αξία εγγυητικής επιστολής (2%)
ΟΜΑΔΑ 1Είδη παντοπωλείου :36.250,00 725 € 
ΟΜΑΔΑ 2Είδη αρτοποιείου:21.936,28438,73 € 
ΟΜΑΔΑ 3Είδη ιχθυοπωλείου νωπά:6.900,00 138 € 
ΟΜΑΔΑ 4Είδη ιχθυοπωλείου κατεψ/να :3.719,47 74,39 € 
ΟΜΑΔΑ 5Ελαιόλαδο:12.981,54 259,63 € 
ΟΜΑΔΑ 6Είδη κρεοπωλείου :10.619,47 212,39 €

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στου χώρο της διατροφής, Ενώσεις Προμηθευτών, Κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών, των οποίων τα μέλη είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί όσοι εμπίπτουν στους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ελληνική γλώσσα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με αύξοντα συστημικό αριθμό 78774 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση (URL): www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Εξυπηρετηθείτε/ Έγγραφα και αρχεία-Δημοπρασίες/Διακηρύξεις).
Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) αναρτήθηκε στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό τύπο στις παρακάτω εφημερίδες: α) Βήμα Φλώρινας και β) Ηχώ Φλώρινας
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον μειοδότη ή τους μειοδότες με ισόποση κατανομή της δαπάνης.
Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Βασιλείου

 

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Βασιλείου

Για αναλυτική προβολή του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf), για το έντυπο οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (doc), για το ΤΕΥΔ κάντε κλικ εδώ (doc).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα