20.05.11-Περίληψη διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Φλώρινας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :
«Αποξήλωση, συσκευασία και τελική διάθεση στοιχείων αμιάντου
στεγάστρου Δημοτικής Αγοράς»
με προϋπολογισμό μελέτης 32.520,33 € και με το Φ.Π.Α 40.000,00€.
– Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης από το Τεχνικό τμήμα του Δήμο Φλώρινας, οικισμός Αγ. Αθανασίου ( πρώην Δημαρχείο Μελίτης), Πληροφορίες κ. Κοσμάς Κοσμίδης τηλ.23853-51254, μέχρι και την 02-6-2011 ημέρα Πέμπτη.
– Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 07/06/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ στην έδρα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου που βρίσκεται στον οικισμό Αγίου Αθανασίου και στεγάζεται στο πρώην Δημαρχείο Μελίτης.
Το σύστημα προσφοράς είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4α του Ν. 1418/84 και του άρθρου 5 του Ν 3669/08.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
• Εργοληπτικές επιχειρήσεις ΜΕΕΠ Α1, Α2 και 1ης τάξης για έργα κατηγορίας Οικοδομικά.
• Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα κατάλληλης δυναμικότητας πτυχίου (ανώτατο όριο προϋπολογισμού) για έργα κατηγορίας Οικοδομικά.
Επί ποινή αποκλεισμού, κάθε επιχείρηση, που μετέχει στον διαγωνισμό, οφείλει να διαθέτει η ίδια ή να συνεργάζεται με επιχείρηση η οποία διαθέτει (η συνεργασία αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο) και να καταθέσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού, τα ακόλουθα έγγραφα αυτής της παραγράφου, τα οποία αποδεικνύουν τα απαραίτητα, για το συγκεκριμένο έργο, επαγγελματικά προσόντα: α) Άδεια Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. β) Να συγκαταλέγεται στο Μητρώο Επιχειρήσεων Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων του ΥΠΕΧΩΔΕ. γ) Να είναι μέλος Ευρωπαϊκού Φορέα Εταιρειών Αφαίρεσης Αμιάντου. δ) Να διαθέτει έμπειρο / εκπαιδευμένο προσωπικό σε θέματα αφαίρεσης αμιάντου, το οποίο να πιστοποιείται από βεβαιώσεις εκπαίδευσης από εξειδικευμένο ανεξάρτητο φορέα. ε) Να διαθέτει πιστοποιητικά ιατρικής παρακολούθησης εργαζομένων σε εργασίες Αμιάντου, από Ιατρό Εργασίας, για το προσωπικό που θα εργασθεί στο συγκεκριμένο έργο. ζ) Να διαθέτει επιβλέποντα μηχανικό επί τόπου του έργου, ο οποίος να έχει παρακολουθήσει εκπαίδευση σε κατάλληλο εγχώριο ή διεθνή φορέα για θέματα διαχείρισης αμιάντου, και το οποίο θα αποδεικνύεται από την κατάθεση των σχετικών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων. η) Να έχει εκτελέσει παρόμοια έργα αφαίρεσης δομικών στοιχείων που περιέχουν αμίαντο, γεγονός που αποδεικνύεται από την κατάθεση των Εγκρίσεων των Σχεδίων Εργασιών σε έργα, από τις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των Νομαρχιών, στις οποίες πραγματοποιήθηκαν τα έργα αυτά. θ) Να έχει πραγματοποιήσει έργα μεταφοράς και τελικής διάθεσης αποβλήτων αμιάντου κατά την τελευταία πενταετία, γεγονός το οποίο θα αποδεικνύεται από τα αντίγραφα των εγγράφων διασυνοριακής μεταφοράς και των πιστοποιητικών τελικής διάθεσης. ι) Να διαθέτει σε ισχύ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 για εργασίες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων και αφαίρεσης αμιάντου. κ) Να συνεργάζεται με ανεξάρτητο εργαστήριο, Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ELOT EN ISO 17025: 2005, τόσο για δειγματοληψίες αέρα, όσο και για τον προσδιορισμό των αιωρουμένων ινών αμιάντου, γεγονός το οποίο θα αποδεικνύεται από κοινή υπεύθυνη δήλωση συνεργασίας, για το συγκεκριμένο έργο.
– Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 650,00 € και ισχύς τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταβάλουν τα έξοδα αναπαραγωγής τους που ανέρχονται στο ποσό των 10 Ευρώ.
– Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2011 Δήμου Φλώρινας.
– Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φλώρινας.

Φλώρινα 20 / 05/2011

Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα