21.08.2013 – Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας Μίσθωση από το Δήμο ενός (1) ακινήτου για την στέγαση του κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει φανερή μειοδοτική δημοπρασία (προφορικής) μίσθωσης από το Δήμο ενός (1) ακινήτου για την στέγαση του κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο. Το ακίνητο πρέπει να έχει εμβαδόν τουλάχιστον εκατό (100) τ.μ. και να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης της Φλώρινας,

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας υπηρεσιών στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότατος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής ποσού 535,00 ευρώ. Η μίσθωση θα ισχύει για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή μέχρι τη λήξη του προγράμματος με μονομερές δικαίωμα του Δήμου παράτασης για ένα (1) ακόμη χρόνο.

H πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ και από Εθνικούς Πόρους
(Κωδικός Πράξης 2012ΣΕ45580026)

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου & Προμηθειών του Δήμου Φλώρινας (Εργατικές Κατοικίες IV, Συνοικισμός Αγ. Μηνά). Αρμόδιοι, Μαρία Κώτσιου, Κοσμάς Κοσμίδης τηλέφωνο 2385044468, 2385351254)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Προβολή του εγγράφου 32684/21.08.2013

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα