22.11.2021 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 

Φλώρινα, 22-11-2021
Αρ. πρωτ.:1986

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Μίσθωση ακινήτου 175 μ2 περίπου με τη διαδικασία της απ’ ευθείας συμφωνίας άνευ διαγωνισμού την Παρασκευή 26-11-2021 και ώρα 10.00-11.00, σύμφωνα με το άρθρο 27 § 1-2 του Π.Δ. 715/79, πλησίον της Πλατείας Ηρώων Φλώρινας, για τη μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα στεγαστεί ο 3ος Παιδικός Σταθμός του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας , ο οποίος σήμερα στεγάζεται επί της οδού Κοντοπούλου 46 Φλώρινα, με δυνατότητα στέγασης 32 νηπίων και το οποίο θα μισθωθεί για τρία (3) έτη , με δυνατότητα παράτασης για τρία (3) έτη κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών, με ποσό ανώτερης προσφοράς 550,00€ ανά μήνα.

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1.Του Π.Δ.34/1995 & του Ν.2714/1999
2.Του Π.Δ. 715/79
3.Του N.3130/2003
4. Του Ν.3580/2007
5. Του Ν.4242/2014
6. Του Ν.3846/2010 άρθρο 24
7.Το ΠΔ 270/81 , ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίηση ή εκμίσθωση των δήμων και κοινοτήτων.
8.Του N.3463/2006
9. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
10.Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 περί «Κυρώσεως του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
11. Το υπ΄αριθμ. 99 Προεδρικό Διάταγμα του ΦΕΚ141/28-09-2017 « Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων».
(ΑΔΑ: 6ΘΗΙΩΗΙ-ΑΣΑ)
12. Την υπ’ αριθμ. 50/10-9-2021 Έγκριση τεύχους δημοπράτησης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 3ου Παιδικού Σταθμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας
(ΑΔΑ:ΩΓ8ΩΗΙ-ΚΝΗ ) απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας
13. Την υπ’ αρ. 73/29-10-2021 Κήρυξη άγονου διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 3ου Παιδικού Σταθμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας –έγκριση διαπραγμάτευσης για τη μίσθωση ακινήτου (ΑΔΑ:ΩΤΒΖΩΗΙ-07Ξ) απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 3ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

΄Αρθρο 1ο
Το κτίριο που θα στεγάσει τα νήπια του 3ου Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας δυναμικότητας είκοσι (32) νηπίων, που πρόκειται να μισθωθεί πρέπει :
• να βρίσκεται πλησίον της Πλατείας Ηρώων της πόλης.
• να είναι προσπελάσιμο
• να έχει οικοδομική άδεια και υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι το υφιστάμενο κτήριο είναι νομίμως υφιστάμενο
• να εκπληρώνει τους όρους χρήσης γης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας
• να απέχει 300 μέτρα τουλάχιστον από την περίμετρο βιομηχανικής ζώνης, θορυβώδη εργαστήρια και εν γένει ανθυγιεινές και οχληρές εγκαταστάσεις
• να εξυπηρετείται από τα δίκτυα παροχής πόσιμου νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου
• θα πρέπει να διαθέτει σύστημα κεντρικής θέρμανσης (σε όλους τους χώρους του βρεφονηπιακού σταθμού) και λεβητοστάσιο
• να έχει κατάλληλο φυσικό φωτισμό και αερισμό απαγορευμένου του φωτισμού και του αερισμού διαμέσου φωταγωγών
• να διαθέτει δύο (2) αίθουσες για την απασχόληση των νηπίων, κουζίνα, έξι τουλάχιστον τουαλέτες νηπίων και μία προσωπικού.
Ο 3ος Παιδικός σταθμός θα φιλοξενεί 32 νήπια. Ως εκ τούτου οι απαιτούμενοι χώροι σύμφωνα με το κτιριολογικό πρόγραμμα πρέπει να είναι επιφάνειας 175 μ2 περίπου και να πληρούν τις διατάξεις της αριθ. 99 του Προεδρικού Διατάγματος 99 του ΦΕΚ.141/28-09-1997 «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων.»
Άρθρο 2ο
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν Αίτηση συμμετοχής πρωτοκολλημένη (εκτός Φακέλου),
Η αίτηση, θα συνοδεύεται με τον Κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει:
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757), ότι έλαβε γνώση των όρων της δημόσιας πρόσκλησης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
2. Υποφάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:
α) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757), στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου, ότι ο προσφερόμενος για εκμίσθωση χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος κύριας χρήσης – εκπαιδευτήριο και ότι ο προσφέρων αποδέχεται την χρησιμοποίηση του χώρου, ως χώρου κύριας χρήσης – εκπαιδευτηρίου και ότι σε περίπτωση επιλογής του ενδιαφερόμενου, και έγκρισης του αποτελέσματος αυτής από τους αρμόδιους φορείς θα αναλάβει την αλλαγή της χρήσης του ακινήτου σε εκπαιδευτήριο όπου κριθεί αναγκαίο από την Επιτροπή
Καταλληλότητας,
γ) Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρμόδιας αρχής (πολεοδομίας ή Δήμου) για τη νομιμότητα κατασκευής του κτιρίου,
δ) Δήλωση στατικής επάρκειας υπογεγραμμένη από πολιτικό μηχανικό,
ε) Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν, 1599/86 (ΦΕΚ 757), ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9.
στ) Κάτοψη του ακινήτου, τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου,
ζ) Εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) ότι σε περίπτωση επιλογής του ενδιαφερομένου, θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας και ασφάλειας,
η) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει σε περίπτωση επιλογής του και έγκρισης του αποτελέσματος αυτής από τους αρμόδιους φορείς: να εκτελέσει με δικές του δαπάνες τις όποιες διαρρυθμίσεις και εργασίες απαιτούνται για τη λειτουργία του νηπιαγωγείου (σύμφωνα με τους όρους του πρακτικού της
Επιτροπής Καταλληλόλητας),
θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757), από την οποία να προκύπτει ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά.
ι) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν, 4122/2013 και της ΠΟΑ 1018/13-01-2012 Υπουργείου Οικονομικών, κ) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται χρήσιμο κατά τη γνώμη του προσφέροντος, για τον καλύτερο προσδιορισμό ή την περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου, καθώς κάθε κριτήριο που επηρεάζει τη μισθωτική του αξία.
Οι ενδιαφερόμενοι εκμισθωτές πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα ότι αναλαμβάνουν, καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, με δική τους μέριμνα και δαπάνη (εργασιών και υλικών) την πλήρη συντήρηση (προληπτική και επισκευαστική) όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου (όπως συντήρηση ανελκυστήρα, συντήρηση λέβητα – καυστήρα, μηχανημάτων κλιματισμού, ηλεκτρ/κών & υδραυλικών – αποχετευτικών εγκαταστάσεων κλπ.), την πλήρη συντήρηση (προληπτική και επισκευαστική) των μόνιμων οικοδομικών εγκαταστάσεων του κτιρίου καθώς και την αποκατάσταση των φθορών – βλαβών όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων, που οφείλονται σε συνήθη χρήση, σε παλαιότητα και σε φυσικά φαινόμενα (πχ σεισμός).
Το κτίριο που πρόκειται να μισθωθεί θα παραδοθεί σε άριστη κατάσταση και θα είναι κατασκευασμένο και διαρρυθμισμένο σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές και απαιτήσεις. Η μέριμνα και όλα τα έξοδα για την εκτέλεση εργασιών διαρρυθμίσεων, βελτιώσεων ή επισκευών, που απαιτούνται για την προσαρμογή του προσφερόμενου ακινήτου στις προαναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, απαιτήσεις και ανάγκες του 3ου Π.Σ., βαρύνουν αποκλειστικά τον εκμισθωτή και οι εργασίες αυτές πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο σε έναν (1) μήνα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Κριτήριο για την αποδοχή του προσφερόμενου ακινήτου είναι η διαπίστωση από την Επιτροπή Διαγωνισμού, ότι οι προτεινόμενες – προσφερόμενες από τον ενδιαφερόμενο εκμισθωτή εργασίες διαρρυθμίσεων, βελτιώσεων ή επισκευών, σε σύγκριση με την πραγματική κατάσταση του ακινήτου, εξασφαλίζουν με τρόπο τεκμηριωμένο και πειστικό, ότι
το ακίνητο θα παραδοθεί σε άριστη κατάσταση και πλήρως προσαρμοσμένο στις τεχνικές προδιαγραφές, απαιτήσεις και ανάγκες του 3ου Π.Σ. Τα προαναφερόμενα δεν ισχύουν μόνο στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί, ότι το προσφερόμενο ακίνητο καλύπτει πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές, απαιτήσεις και ανάγκες του 3ου Π.Σ. και επομένως δεν υπάρχει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών διαρρυθμίσεων, βελτιώσεων ή επισκευών.
Άρθρο 3ο:
Ο διαγωνισμός ενεργείται από τριμελή επιτροπή που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό σύμφωνα με την υπ’ αρ. 42/23-08-2021 (ΑΔΑ:9Ν43ΩΗΙ-Β1Θ) απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας
Άρθρο 4ο:
Οι προσφορές θα συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα, δεν θα έχουν διορθώσεις ή σβησίματα στους αριθμούς με τις τιμές, οι οποίες θα είναι απόλυτα σαφείς.

Άρθρο 5ο
Προσφορές θα δίνονται μόνο από ιδιοκτήτες ακινήτων, ενώ αποκλείεται η δυνατότητα συμμετοχής σε υπεκμισθωτές και όσους έχουν οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση με τους ιδιοκτήτες .
Άρθρο 6ο:
Μετά την καταχώρηση των προσφορών, η Επιτροπή του διαγωνισμού ορίζει στα πρακτικά της, την ημέρα και ώρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η επί τόπου επίσκεψή της, για εξέταση του κάθε ένα από τα προσφερόμενα για μίσθωση ακίνητα για να διαπιστωθεί η καταλληλόλητα ή μη αυτών.
Άρθρο 7ο:
Κατά της νομιμότητας της διακήρυξης συμμετοχής ή της νομιμότητας διεξαγωγής του προφορικού διαγωνισμού επιτρέπεται η υποβολή ένστασης ενώπιον της Επιτροπής, η οποία και αποφαίνεται οριστικώς επ’ αυτής.
Ενστάσεις γίνονται δεκτές μόνο εφόσον υποβάλλονται γραπτές κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την λήξη της διενέργειας του διαγωνισμού και μόνο από αυτούς που συμμετείχαν στον διαγωνισμό Οι ενστάσεις. υποβάλλονται μαζί με το πρακτικό του διαγωνισμού και τις προσφορές στο Συμβούλιο Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.
Άρθρο 8ο:
Ο Εκμισθωτής του ακινήτου έχει υποχρέωση να προβεί με δαπάνες του στην εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικών γραμμών ,δικτύου ύδρευσης ,και αποχέτευσης και σύνδεσης αυτών με τα αντίστοιχα δίκτυα οργανισμών κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής του διαγωνισμού. Μόνο μετά την εγκατάσταση από πλευράς εκμισθωτή των απαραίτητων μετρητών ρεύματος και νερού το Ν.Π.Δ.Δ. μπορεί να αναλάβει την πληρωμή των δαπανών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού που αντιστοιχούν στους μισθωμένους χώρους. Εάν οι μισθούμενοι από το Ν.Π.Δ.Δ. χώροι βαρύνονται με κοινόχρηστες δαπάνες, το Ν.Π.Δ.Δ. υποχρεούται στην καταβολή της αναλογίας κοινοχρήστων με βάση τον ισχύοντα πίνακα κατανομής κοινοχρήστων δαπανών με εξαίρεση τις δαπάνες συντήρησης των εγκαταστάσεων του ακινήτου (υδραυλικής, ηλεκτρικής, θέρμανσης) που βαρύνουν τον εκμισθωτή του ακινήτου.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται τουλάχιστον σε τρία ( 3) έτη, με δυνατότητα παράτασης για τρία (3) έτη και αρχίζει από το χρόνο που ορίζεται στη σύμβαση , με δυνατότητα παράτασης της μίσθωσης κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών έως και το ανώτατο όριο που καθορίζεται από τον νόμο 4242/2014.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παράγραφος 3 του Π.Δ. 715/79 «Εάν το μίσθιον διαρκούσης της μισθώσεως, περιέλθει καθ’ οιονδήποτε νόμιμον τρόπον εις την κυριότητα, νομήν επικαρπία χρήσιν ,κλπ. ετέρου προσώπου η μίσθωσης συνεχίζεται αναγκαστικώς εις το πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέως επικαρπωτού , χρήστου κλπ. τούτου θεωρούμενου εφεξής ως εκμισθωτού. Πρός τον τελευταίον τούτον καταβάλλονται υπό του Ν.Π.Δ.Δ τα μισθώματα αφ’ ης ήθελε κοινοποιηθή νομίμως προς το Ν.Π.Δ.Δ ,ο οικείος νόμιμος τίτλος βάση του οποίου κατέστη ούτο κύριος, νομεύς επικαρπωτής, χρήστης κλπ. νομίμως μεταγεγραμμένος, εφ’όσον ούτος χρήζει κατά νόμον μεταγραφής»
Άρθρο 9ο :
Ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης να προβαίνει στις αναγκαίες επισκευές φθορών και βλαβών, που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του μίσθιου, μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση αρνήσεως του ή μη εκτέλεσης των επισκευών μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 άρθρο 36 παρ. 1 και 2. Το Ν.Π.Δ.Δ. δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του ή στην παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο γεγονός.
Άρθρο 10ο :
Η μίσθωση λύνεται με την συμπλήρωση του συμφωνηθέντος χρόνου διάρκειας της. Η καταγγελία της μίσθωσης από τον εκμισθωτή ή τον μισθωτή μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου γίνεται εγγράφως.
Ρητά συμφωνείται ότι και μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λύση της μίσθωσης, ο μισθωτής θα παραμείνει στην χρήση του μίσθιου, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών, προκειμένου να εξευρεθεί ακίνητο για την μεταφορά και μεταστέγαση των νηπίων.
Για όλο το διάστημα που ο μισθωτής θα παραμείνει στο μίσθωμα θα εξακολουθεί να καταβάλει το συμπεφωνημένο μηνιαίο μίσθωμα ως αποζημίωση χρήσης.
Το Ν.Π.Δ.Δ. έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε μονομερή λύση της μίσθωσης, χωρίς καμιά αποζημίωση στον εκμισθωτή και ακόμη όταν για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί η λειτουργία των δομών που στεγάζονται σε αυτά πριν από την λήξη της μίσθωσης.
Άρθρο 11ο
Το ύψος του μισθώματος καθορίζεται:
1.Αντικειμενικές αξίες της περιοχής όπως είναι καθορισμένες από το Υπουργείο Οικονομικών, ήτοι την πόλη της Φλώρινας στα 850€/τ.μ. (ανώτερη τιμή)
2.το ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α’/23-7-2013) όπως ισχύει, σύμφωνα με τον οποίο το τεκμαρτό μίσθωμα του ακινήτου συνίσταται στα 3% της αντικειμενικής του αξίας
3. τις τρέχουσες εμπορικές αξίες της περιοχής για τη μίσθωση επαγγελματικών χώρων από άλλες Δημόσιες υπηρεσίες.
Το αιτούμενο μηνιαίο μίσθωμα δεν δύναται να μεταβάλλεται καθ΄όλη τη διάρκεια της μίσθωσης
Η υποχρέωση καταβολής του μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του ακινήτου από την εξουσιοδοτημένη επιτροπή του Ν.Π.Δ.Δ. και θα γίνεται με Χρηματικό Ένταλμα (τριμηνιαίο).
Άρθρο 12ο
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις όσων προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία καθώς και οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατά εξουσιοδότηση αυτών.
Άρθρο 13ο
Ο εκμισθωτής βαρύνεται επίσης με τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού (αρχικού και τυχόν επαναληπτικού).

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ

Ηλιάδης Δημήτριος

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα