23.04.2012 – Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού “Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2012 Δήμου Φλώρινας”

Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού

Για την «προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2012 Δήμου Φλώρινας».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα μέση διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης όπως αυτή καθορίζεται κάθε εβδομάδα από τη Δ/νση Ανάπτυξης , Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2012 Δήμου Φλώρινας» (πετρελαίου κίνησης, βενζίνη super, βενζίνη αμόλυβδη) συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 176.096,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 185/Β) ,τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 .
Η δαπάνη για την προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Φλώρινας , Δ/νση Μεγ. Αλεξάνδρου 97 ΤΚ 531 00 Φλώρινα, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού , την 18η Μαΐου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μέχρι 11:.00 , κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.
Εάν ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί για οποιονδήποτε λόγο την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα επαναληφθεί την 25/05/2012 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου , Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά πρόσωπα ,Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών που υπολάβουν κοινή προσφορά.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 3% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ήτοι 10.829,90 € με ισχύ ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά σε μερικά από τα προαναφερόμενα είδη καυσίμων . Στην περίπτωση αυτή το ύψος της εγγυητικής προσαρμόζεται αναλόγως βάση του επιμέρους προϋπολογισμού της υπηρεσίας για τα καύσιμα.
Χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ,από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του ημερολογιακού έτους ,με δυνατότητα παράτασης έως τρεις μήνες μέχρι την κάλυψη του συμβατικού ποσού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού από το οικονομικό τμήμα του Δήμου Φλώρινας ,ύστερα από σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφεία. του Δήμου Φλώρινας Εργατικές κατοικίες «Φλώρινα IV» (ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ), γραφείο Οικονομικού Τμήματος, τηλέφωνο 2385044468,44478, Μαρία Π. Κώτσιου ,Δημήτριος Τρ. Κρουσοράτης.

Ο Δήμαρχος Φλώρινας
Ιωάννης Ζ. Βοσκόπουλος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα