24.06.11-Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΟΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ"

Ο Δήμαρχος του Δήμου Φλώρινας

προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :
«Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης οδού Ολυμπιάδος Φλώρινας»
με προϋπολογισμό μελέτης 43.089,40 € και με το Φ.Π.Α 53.000,00€
– Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8 της Διακήρυξης, από το Τεχνικό τμήμα του Δήμου Φλώρινας ,οικισμός Αγ. Αθανασίου ( πρώην Δημαρχείο Μελίτης), Πληροφορίες κ. Κουγιουμτζόγλου Σ. τηλ.23853-51246, μέχρι και την 30 – 06 – 2011 ημέρα Πέμπτη.
– Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 05 – 07 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ στην έδρα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου που βρίσκεται στον οικισμό Αγίου Αθανασίου και στεγάζεται στο πρώην Δημαρχείο Μελίτης.
Το σύστημα προσφοράς είναι με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ανά κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4α του Ν. 1418/84 και του άρθρου 6 του Ν 3669/08.
– Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις :
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1, Α2 και 1η ΤΑΞΗ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑ, καθώς και εργοδηγοί και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα αντίστοιχης κατηγορίας και δυναμικότητας.
β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (Σ.Δ.Σ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
– Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 862,00 € και ισχύς τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης.
– Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2011 Δήμου Φλώρινας .
– Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φλώρινας.

Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα