24.11.2017 – Προκήρυξη διαγωνισμού “Εργασίες αποχιονισμού – αντιμετώπισης παγετού Δήμου Φλώρινας 2017-2018”

 


Για λήψη της προκήρυξης του διαγωνισμού κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1
Για λήψη του τεύχους διακήρυξης, τεχνικών προδιαγραφών, εντύπου οικονομικής προσφοράς και ΤΕΥΔ κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Φλώρινα 24/11/2017
Α.Π. 23555

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
“Εργασίες αποχιονισμού – αντιμετώπισης παγετού Δήμου Φλώρινας 2017-2018”

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:
Α) Την υπ’ αριθμό 692/2016 (με ΑΔΑ: ΩΒΧΦΩΗΙ-2ΞΙ) απόφαση Δημάρχου Φλώρινας για τον ορισμό των Αντιδημάρχων
Β) Την υπ’ αριθμό 341/2017 (ΑΔΑ: Ψ27ΒΩΗΙ-Ψ68) απόφαση Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Φλώρινας, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο:

«Εργασίες αποχιονισμού – αντιμετώπισης παγετού Δήμου Φλώρινας 2017-2018»
(CPV: 90620000-9)

προϋπολογισμού 242.990,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Στην παρούσα σύμβαση συμπεριλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης 30.600,00€, που αφορά την ωριαία αποζημίωση των επιπλέον ωρών μίσθωσης μηχανημάτων έως 31 Μαρτίου 2018, προκύπτει δε από το ποσοστό 30% επί των ωρών μίσθωσης.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης φαινομένων παγετού σε περιοχές του Καλλικρατικού Δήμου Φλώρινας κατά την χειμερινή περίοδο 2017-2018 και συγκεκριμένα έως 31 Μαρτίου 2018. Τα απαιτούμενα μηχανήματα για τη διενέργεια εργασιών αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού στον Δήμο Φλώρινας ανέρχονται σε δώδεκα (12) εκχιονιστικά με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα.
Σε περίπτωση μη κάλυψης των συγκεκριμένων αναγκών σε εκχιονιστικά μηχανήματα, αυτή δύναται να επιτευχθεί και με λαστιχοφόρα φορτωτικά μηχανήματα (εκσκαφείς – φορτωτές) ή παρεμφερούς τύπου μηχανήματα, με ικανότητα προσαρμογής λεπίδας αποχιονισμού στο εμπρόσθιο τμήμα τους και, ελλείψει λεπίδας, κάδου κατάλληλου για χρήση αποχιονισμού ή με διαμορφωτές γαιών (γκρέιντερ).
Πλεονέκτημα κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα έχουν μηχανήματα έργου (ΜΕ) χαρακτηρισμένα από την άδεια κυκλοφορίας τους ως εκχιονιστικά (λεπίδες) με μηχανήματα/εξαρτήματα διασποράς αλατιού (φέρουν στο οπίσθιο τμήμα ή επί της καρότσας προσαρμοσμένο ή ρυμουλκούμενο αλατοδιανομέα, με δυνατότητα ρύθμισης του πλάτους διασποράς και της ποσότητας του αλατιού από την καμπίνα του χειριστού). Σε περίπτωση που δοθούν δύο προσφορές, υπερτερεί αυτή που θα συνοδεύεται από εκχιονιστικό μηχάνημα με μηχανήματα/εξαρτήματα διασποράς αλατιού αντί οποιοδήποτε φορτωτή ή άλλου μηχανήματος
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

 

Ημερομηνία ανάρτησης στηδιαδικτυακή πύλητουΕ.Σ.Η..Η

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολήςτωνπροσφορών

Ημερομηνίαλήξης τηςηλεκτρονικής υποβολήςτωνπροσφορών

Ημερομηνίαλήξης τηςυποβολήςτων έντυπων προσφορών

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών

Παρασκευή, 24/11/2017

Παρασκευή, 24/11/2017

Δευτέρα, 18/12/2017

ώρα 09:00 π.μ.

Πέμπτη,

21/12/2017 και ώρα 09:00 π.μ.

Πέμπτη,

21/12/2017 και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς που έχουν ψηφιακή υπογραφή ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Ν. 4412/2016.
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ
Ο διαγωνισμός δίνει το δικαίωμα υποβολής προσφοράς για μέρος ή το σύνολο των επιθυμητών μηχανημάτων/χειριστών. Κατ’ επέκταση μπορεί να προκύψουν παραπάνω από ένας ανάδοχοι.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 1% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής (εκτός Φ.Π.Α) ήτοι 1.959,60€.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδία έσοδα του Δήμου. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30-6262.020 πολυετούς δαπάνης. Σχετικές η υπ’ αριθ. 341/2017 (ΑΔΑ: Ψ27ΒΩΗΙ-Ψ68) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης.
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝOI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο ΕΒΕ Φλώρινας, στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής www.cityoflorina.gr, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον μειοδότη ή τους μειοδότες με ισόποση κατανομή της δαπάνης που θα προκύψει .
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε συστημικό αριθμό : 50210
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στις διεύθυνση διαδικτύου του Δήμου Φλώρινας – www.cityoflorina.gr .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο του τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας (Φλώρινα 53100, Πτολεμαίων 1, 3ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα επικοινωνίας:
2385044468 (εσωτ.1) – 2385351258 – 2385051019 & fax. 2385044052 – 2385044522

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Θεοφανίδης Δημήτριος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα