25.01.2013 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ


«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια: «Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού», με σκοπό την λειτουργία των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Φλώρινας.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 185/Β), από το ΔΚΚ Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ.114/Α) και τον Ν.3852/10(ΦΕΚ 87/07.06.2010 τ.Α) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας, που βρίσκεται στο Σ.Σ. Ιωαννίδη Φλώρινας, με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 11:00 π.μ.
Αν ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί μετά μία εβδομάδα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο στις 18/02/2013.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, είναι 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α. ήτοι χίλια πεντακόσια Ευρώ (1.500,00€).
Αντίγραφο της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Φλώρινας.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδιο υπάλληλο: Σέρκου Δήμητρα, διεύθυνση Σ.Σ. Ιωαννίδη Φλώρινας Τ.Κ. 53100, τηλ 2385023302 και 2385045595, fax:2385023302.
e-mail: npdd.dimouflorinas@hotmail.com.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΠΚΑΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα