28.08.2019 – Προκύρηξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Φλώρινα,27/08/2019
Αρ. Πρωτ: 18826

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Σύνταξη “Διαχειριστικής μελέτης δημοτικού δάσους Αλώνων Δήμου Φλώρινας” (για τη δεκαετία 2019-2028), προϋπολογισμού 35.542,43 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Ο Αντιδήμαρχος
Δημόπουλος Θεόδωρος

Για αναλυτική προβολή της προκήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf), του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf), του εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (docx), του ΤΕΥΔ κάντε κλικ εδώ (doc) και του υποδείγματος εγγυητικής επιστολής κάντε κλικ εδώ (docx). Για λήψη της προεκτίμησης αμοιβής κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα