29.07.11-Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
 «Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού
(ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφή)»
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές προσφορές,
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια:
«Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφή)»,
με σκοπό την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε
χιλιάδων Ευρώ (45.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών
11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 185/Β), από το ΔΚΚ Ν.3463/06
(Φ.Ε.Κ.114/Α) και τον Ν.3852/10(ΦΕΚ 87/07.06.2010 τ.Α) Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011,
ημέρα Τετάρτη, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών στο
δημοτικό κατάστημα, που βρίσκεται στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, στην
πόλη της Φλώρινας, με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής
προσφορών την 11.00 π.μ.

Αν ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί μετά μία εβδομάδα, την
ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο στις 24/08/2011.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, είναι 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α. ήτοι δύο χιλιάδων διακοσίων
πενήντα Ευρώ (2.250,00€).
Αντίγραφο της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν
χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στον
Δήμο Φλώρινας.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από τον αρμόδιο υπάλληλο: Δανιήλ Στεφανόπουλο – Μεγάλου Αλεξάνδρου
97, 1ος όροφος, Φλώρινα, Τ.Κ. 53100, τηλ 2385351019, fax:2385044052 και
e-mail: texniko@cityoflorina.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα