31.07.10 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμαρχος Φλώρινας

Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Την υπ' αριθμ. Οικ.17848/07-04-2010 απόφαση της Επιτροπής του άρθρ. 2 παρ. 1 της αριθμ. 6/15-05-2009 ΠΥΣ (ΦΕΚ 70/Α/07-05-2009) «Διαδικασία έγκρισης προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – Τροποποίηση της ΠΥΣ 33/06 (ΦΕΚ Α΄ 22)».
4. Την υπ' αριθμ. 36359/2498/25-05-2010 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
5. Την υπ’ αριθ. 110/26.04.2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας.

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Φλώρινας που εδρεύει στη Φλώρινα, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συλλογή, μεταφορά και φροντίδα αδέσποτων σκύλων στο χώρο που χρησιμοποιείται ως κυνοκομείο» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών . Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ      
Κωδικός
απασχόλησης
Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων
 103

 Έδρα Δήμου

(Δήμος Φλώρινας) 

 ΥΕ 16 Εργατών

Γενικών Καθηκόντων

 12 2
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες με την εξής σειρά:
(1) Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Φλώρινας (Α' βαθμός εντοπιότητας)
(2) Έπονται οι δημότες των υπόλοιπων Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού Φλώρινας(Β΄ βαθμός εντοπιότητας )
(3) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας (Γ΄ βαθμός εντοπιότητας)
ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες με βάση το βαθμό εντοπιότητας.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ   
Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
 103 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρο 5 του Ν. 2527/1997.

 


ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για την κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)».

Δημοσίευση της ανακοίνωσης Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος του δήμου ή της κοινότητας στην οποία εδρεύει η υπηρεσία. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Φλώρινας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 107 Τ.Κ. 53100 Φλώρινα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κ.κ. Καδρέφη Νικόλαο, Σμπιλή Ελένη (τηλ. επικοινωνίας: 2385351027). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, φόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα