31.10.2018 – Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας και των νομικών του προσώπων 2018-2019»

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλώρινα 31/10/2018
Αρ. Πρωτ. : 21923

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας και των νομικών του προσώπων 2018-2019»
προϋπολογισμού 58.335,75 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ο Αντιδήμαρχος Φλώρινας

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τους όρους του τεύχους της διακήρυξης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου Φλώρινας 2018-2019».

Για αναλυτική προβολή της πρoκήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf)
Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα