ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – Για την πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

Φλώρινα, 8-3-2022
Αριθμ. Πρωτ. 4762

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμαρχος Φλώρινας
Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/2007, του οποίου η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 Ν. 4623/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 43/τα Α/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
  3. Την με αριθμ. 31/36567/10.05.2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
  4. Την ανάγκη επικουρίας σε εξειδικευμένα επιστημονικά και οικονομικά θέματα για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση στον τομέα δραστηριότητας τους και κάθε άλλης εργασίας που θα τους ανατίθεται από τον Δήμαρχο.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

  1. Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, κατόχου τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. (Πτυχίο λογιστικής) ή ισότιμων πτυχίων της αλλοδαπής, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματαδιαχείρισης δημόσιου λογιστικού,σε διαδικασίες αναθέσεων προμηθειών, δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Τέλος θα υποβάλει προτάσεις ή/και εισηγήσεις με παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: Α’ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, ή να είναι υπήκοοι Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όλα τα γενικά προσόντα διορισμού). 2. Οι άνδρες μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 3. Να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. Δεν απαιτείται εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους Πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοιο κώλυμα στην χώρα τους 4. Να είναι υγιείς και να έχουν αρτιμέλεια και την φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εργασία για την οποία πρόκειται να προσληφθούν. 5. Α)Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για την στέρηση. Β) Να μην έχουν καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση ή εγκλήματα κατά των ηθών ή το νόμισμα. Γ) Να μην είναι υπόδικοι και να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης παραγράφου έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. Δ)Να μην υπάρχει κώλυμα από απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται. Β’ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1) Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι(Πτυχίο λογιστικής) ή ισότιμων πτυχίων της αλλοδαπής.

Γ’ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
2) Γνώση ξένης γλώσσας.
3) Βεβαίωση λογιστή-Φοροτεχνικού Β΄τάξης.
4) Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε συναφή αντικείμενα.

  • Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
  • Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσης στον τύπο να υποβάλλουν αίτηση με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά στο γραφείο Προσωπικού του Δήμου, (Γεωργοπούλου Ελένη, τηλ. Επικοινωνίας 2385351029) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να τα αποστείλουν διά συστημένης επιστολής
-Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Μεγ. Αλεξάνδρου 97, 53100-.
Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας του Δήμου, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Βασίλειος
Νικ. Γιαννάκης

Για αναλυτική προβολή της γνωστοποίησης κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα