Προμήθεια ειδών αρτοποιείου ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας» Έτους 2019

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλώρινα 04/07/2019
Αρ. Πρωτ. 14319

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας» Έτους 2019

Ο αντιδήμαρχος Φλώρινας
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας» προϋπολογισμού 8.262,33 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.cityoflorina.gr . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οδός Πτολεμαίων 1, Διοικητήριο 3ος όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οδός Πτολεμαίων 1, Διοικητήριο 3ος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 23/07/2019 ημέρα Τρίτη στις 10.00 π.μ. . Η ώρα λήξης υποβολής των προσφορών στο πρωτόκολλο του δήμου ορίζεται η 9.00 π.μ. της ίδιας μέρας. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Ο αντιδήμαρχος Φλώρινας
Τριανταφυλλίδης Κων/νος

 

Για αναλυτική προβολή της προκήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf) 
Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf) 

Για αναλυτική προβολή

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα