15.02.11- Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) Διαύγεια

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΑΠΟΦΑΣΗ 112/2011Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»
2. τις περιπτ.δ’ και θ’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου και συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Συγκροτούμε στο Δήμο Φλώρινας Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), αποτελούμενη από (3) μέλη – υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στον φορέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 
2. Έργο της Ο.Δ.Ε είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/13.07.2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο. Επίσης, έργο της Ο.Δ.Ε είναι η τήρηση αρχείου των σχετικών νομοθετημάτων, πράξεων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα με αναπηρία, και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.  
3. Η Ο.Δ.Ε θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. 
4. Ορίζουμε τον Συντονιστή και τα μέλη της Ο.Δ.Ε ως εξής: 
4.1Στεφανόπουλος Δανιήλ, κλάδου ΠΕ5 Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Συντονιστής, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2385351019, e-mail: diaugeia1@cityoflorina.gr), με αναπληρωτή τον κ. Παπαναστασίου Δημήτριο, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2385044052, e-mail: diaugeia4@cityoflorina.gr).  
4.2Καδρέφης Νικόλαος, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2385351027, e-mail: diaugeia2@cityoflorina.gr), με αναπληρωτή τον Πολυδωρόπουλο Ηλία, κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού – Λογιστικού
με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2385351012, e-mail: diaugeia5@cityoflorina.gr). 
4.3Πανίδης Λεωνίδας, κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2385351000, e-mail: diaugeia3@cityoflorina.gr), με αναπληρωτή την Φίλιου Φανή, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2385351012, e-mail: diaugeia6@cityoflorina.gr   
5. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα