Θ Ε Μ Α : Ορισμός Αντιδημάρχων
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 15 /2011

Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς Φλώρινας

έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου άρθρ. 59 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
 2. Την υπ’ αριθμ. 45892/11-08-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοί και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις Δημοτικές Κοινότητες του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν.3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης » (Β΄1292), όπως ισχύει.
 3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Φλώρινας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορούν να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της Πλειοψηφείας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Φλώρινας από 14/01/2011 μέχρι 13/01/2013, εντός της τρέχουσας Δημοτικής περιόδου : 

κ. Μπέλτσο Αθανάσιο του Κωνσταντίνου ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Συγκοινωνιών και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες που αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Φλώρινας στα αντικείμενα: 

 1. Προστασία Περιβάλλοντος (Γ1)
 2. Λειτουργίας ανάπτυξης και συντήρησης χώρων πρασίνου (Γ4)
 3. Παιδικές Χαρές (Γ5)
 4. Δημοτικά Κοιμητήρια (Γ6)
 5. Δημοτικών Σφαγείων (Γ1)
 6. Διαχείρισης Αγροτικών θεμάτων (2Θ)
 7. Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε)
 8. Αστικής Συγκοινωνίας
 9. Διαχείρισης Απορριμμάτων (1ιβ)
 10. Προστασία – Διαχείρισης Δασών (Δ)
 11. Της τέλεσης πολιτικών γάμων στα κατά τόπους Τοπικά Καταστήματα.

Επίσης του μεταβιβάζει τις πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010:  

 • Της παρ.1 εδαφ. 25 έως 26 και 28.
 • Της παρ. 2 εδαφ. 30 έως 39, 17 εως 18 και 23 έως 28.
 • Της παρ. 3 εδαφ. 29 έως 30 και 33 έως 34.
 • Της παρ. 5 εδαφ 1έως 34, 36 έως 56, 59, 61 έως 65 και 67 έως 69.
 • Της παρ. 6 εδαφ. 41 έως 42.  

Επίσης του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Κ.Κ.Δ.Κ.:

 • Του τομέα Ανάπτυξης παρ. 1 έως 3, 9, 11, 13 έως 14.
 • Του Τομέα Περιβάλλοντος παρ. 1 έως 6 και 10.
 • Του Τομέα Ποιότητας Ζωής παρ. 2 έως 3 και 14.
 • Του Τομέα Πολιτικής Προστασίας παρ. 1 έως 3. 

κ. Αλεξιάδη Νικόλαο του Σάββα ως Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες που αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Φλώρινας στα αντικείμενα :

 1. του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Β3)
 2. Πολεοδομικές Εφαρμογές και Κτηματολόγιο (Β4)
 3. Τοπογραφικών Εργασιών (Β9)
 4. Κληροδοτημάτων και της Δημοτικής Περιουσίας (2
  Ε)
 5. Της τέλεσης πολιτικών γάμων στα κατά τόπους Τοπικά
  Καταστήματα.

  Επίσης του μεταβιβάζει τις πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010: 

  • Της παρ. 1 εφαδ. 11 έως 17 και 19 έως 24. 

  Επίσης του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες παρακολούθησης και συντονισμού της ανάπτυξης του Πανεπιστημίου και των Τ.Ε.Ι. που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Φλώρινας .

  Επίσης του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα προγραμματισμού μετεγκατάστασης οικισμών.

  Επίσης μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Κ.Κ.Δ.Κ. :

  • Του Τομέα ανάπτυξης παρ. 4 και 12.
  • Του Τομέα περιβάλλοντος παρ. 8 έως 9.
  • Του Τομέα Ποιότητας Ζωής παρ. 12 έως 13 και 20.
  • Του Τομέα Παιδεία παρ. 5 έως.  

  κ. Αριστείδου Αριστείδης του Θεοφίλου ως Αντιδήμαρχο Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πολιτισμού – Αθλητισμού – Τουρισμού – Εμπορίου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες που αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Φλώρινας στα αντικείμενα :

  1. Αθλητισμού (1ια)
  2. Τουριστικής Ανάπτυξης (1ι)
  3. Λειτουργία Λαϊκών Αγορών (2ιβ)
  4. Μηχανοργάνωση – Τεκμηρίωση
  5. Της τέλεσης πολιτικών γάμων στα κατά τόπους Τοπικά Καταστήματα.

  Επίσης του μεταβιβάζει τις πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010: 

  • Της παρ. 2 εδαφ. 29 & 22.
  • Της παρ. 6 εδαφ. 28 έως 34 και 38 έως 4.  

  Επίσης του μεταβιβάζει τις πρόσθετες αρμοδιότητες σε θέματα:  

  • Εθελοντισμού
  • Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
  • Ελέγχου Λειτουργίας της Δημοτικές Αγοράς του Δήμου Φλώρινας. 

  Επίσης μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Κ.Κ.Δ.Κ.:  

  • Του Τομέα ανάπτυξης παρ. 5 έως 6 , 8,10.
  • Του Τομέα Ποιότητας Ζωής παρ. 5 και 7.
  • Του Τομέα Παιδεία παρ. 8 έως 12.
  • Του Τομέα Απασχόλησης παρ. 1 έως 3.
  • Του Τομέα Κοινωνικής Προστασία παρ. 6.  

  Επίσης του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα χορήγησης & ανάκλησης αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εμποροπανήγυρων και υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών. 

  κ. Σταυρίδη Ευάγγελο του Παύλου ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών & Παιδείας και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες που αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Φλώρινας στ’ αντικείμενα :  

  1. Γραμματειακή Υποστήριξη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών (Α1)
  2. Τεκμηρίωση Τεχνικών & Οικονομικών στοιχείων έργων (Α2)
  3. Σχεδιαστικές εργασίες (Α3)
  4. Λειτουργίες προμηθειών – Αποθήκης (Α4)
  5. Τεχνικά Έργα & Πολεοδομικές εφαρμογές (Α5)
  6. Προγραμματισμός Τεχνικών Έργων (Β1)
  7. Εκπόνηση μελετών επίβλεψη εκτέλεσης έργων (Β2)
  8. Συγκρότηση – προγραμματισμός – παρακολούθηση των συνεργείων (Β5)
  9. Συνεργεία κατασκευής – επισκευής – συντήρησης Τεχνικών Έργων (Β6)
  10. Συνεργείο Ηλεκτροφωτισμού, σήμανσης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (Β8)
  11. Συγκρότηση – προγραμματισμός – παρακολούθηση των συνεργείων (Γ5)
  12. Της τέλεσης πολιτικών γάμων στα κατά τόπους Τοπικά Καταστήματα.

  Επίσης του μεταβιβάζει της αρμοδιότητες παρακολούθησης της πορεία των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α & Β βαθμού Εκπαίδευσης καθώς και την συντήρηση αυτών καθώς και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

  Επίσης του μεταβιβάζει τις πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 :

  • Tης παρ. 1 εδαφ. 27 έως 28.
  • Της παρ. 2 εδαφ. 16 έως 16 και 19 έως 21.
  • Της παρ. 4 εδαφ. 13 έως 31. 

  Επίσης μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Κ.Κ.Δ.Κ.:  

  • Του Τομέα Ποιότητας Ζωής παρ. 1 και 11.
  • Του Τομέα Παιδεία παρ. 1 έως 4. 

  κ. Λουκά Δημήτριο του Τραϊανού ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών – Υγείας – Κοινωνικής Μέριμνας και Τοπικών Διαμερισμάτων και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες που αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Φλώρινας στα αντικείμενα : 

  1. Προϋπολογισμοί – Απολογισμοί – Οικονομική παρακολούθηση (2 Α)
  2. Διαχείριση δαπανών (2β)
  3. Διαχείριση Εσόδων (2γ)
  4. Λειτουργίες Μισθοδοσίας (2δ)
  5. Ταμειακή Υπηρεσία (2στ)
  6. Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας (2ι)
  7. Χορήγηση Αδειών καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (2ια)
  8. Της τέλεσης πολιτικών γάμων στα κατά τόπους Τοπικά Καταστήματα.

  Επίσης του μεταβιβάζει τις πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 :

  • Tης παρ. 1 εδαφ. 29.
  • Της παρ. 3 εδαφ. 7 έως 28 και 31 έως 32.
  • Της παρ. 6 εδαφ. 35 και 37. 

  Επίσης του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες λειτουργίας γραφείου Νέας Γενιάς.  

  Επίσης μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Κ.Κ.Δ.Κ. :

  • Του Τομέα Ποιότητας Ζωής παρ. 9 και 10.
  • Του Τομέα Κοινωνικής Προστασία παρ. 1 έως 5.
  • Την τήρηση των διατάξεων που αφορούν το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων.
  • Την χορήγηση – ανάκληση & αφαίρεση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων και την διενέργεια των προβλεπόμενων επιθεωρήσεων.
  • Την χορήγηση – ανάκληση & αφαίρεση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων και διαφόρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
  • Την χορήγηση – ανάκληση & αφαίρεση αδειών τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων και παροχής υπηρεσιών διαδικτύου.
  • Την χορήγηση & ανάκληση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων.    

  Τέλος του μεταβιβάζει για τα Τοπικά Διαμερίσματα Κάτω Κλεινών, Μελίτης και Περάσματος τις κατά τόπον αρμοδιότητες που αναφέρονται στο Ν. 3852/2010. 

  Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της και θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού της πόλης της Φλώρινας ως πρωτεύουσα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου .
  Η παρούσα να κοινοποιηθεί σε όλες τις Δ/νσεις,
  τα Τμήματα και τα Γραφεία του Δήμου.


  Αναζήτηση

  Επόμενες Εκδηλώσεις

  Νέα άρθρα