11.11.2014 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: – 38-

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/08-06-2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει και τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ.1α ΄και 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010), το με αρ. πρωτ. 37905/02-10-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 15 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 15.00΄ σε Ειδική Συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. «Κατάρτιση και ψήφιση του σχεδίου προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Φλώρινας».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΟΛΓΑ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα