23.12.2020 – Πρόσκληση σύγκλησης στην 24η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 29 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ μ. µε τηλεδιάσκεψη

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: -24-

 

Φλώρινα, 23 Δεκεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ.: -26271/202-

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 24η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 29 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ μ. µε τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα µε τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020, 60249/22-09-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03- 2020) και το άρθρο 1 του Ν. 4682/ 03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) παράγραφο 1 του άρθρου 10, με μοναδικά θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. «Σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Φλώρινας».

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

  1. «Σχετικά με την έγκριση της κατάρτισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Φλώρινας, Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας και Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας οικονομικού έτους 2021».

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: κ.κ. Συνάδελφοι οι οδηγίες σύνδεσης στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης είναι ακριβώς οι ίδιες με αυτές που σας έχουν αποσταλεί καθώς και ο σύνδεσμος (link) με τον οποίο θα συνδεθείτε και θα συμμετάσχετε στη συνεδρίαση παραμένει ο ίδιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΧΑΤΖΙΟΣ

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα