03.07.2014 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4002/2011 άρθρο 69 παρ.1γ, τις διατάξεις των άρθρων 113 παρ. 5 του Ν.1892/1990 (101 Α) και άρθρο 5 παρ. 15 του Ν.1894/90 (110 Α), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 35 παρ. 4 του Ν.3577/2007 και στη συνέχεια με το άρθρο 36 του Ν.3699/2-10-2008 (ΦΕΚ 119 Α), τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και την αριθ. 12/2014 απόφαση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις εργολάβων καθαρισμού των σχολικών μονάδων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2014-2015:

Α/ΑΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΘΕΣΕΙΣ
11ο, 2ο & 9ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας 1
23ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας 1
34ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας 1
45ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας 1
58ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας 1
6Νηπιαγωγείο Σκοπιάς 1
7Νηπιαγωγείο Αμμοχωρίου 1
8Νηπιαγωγείο Άνω Καλλινίκης 1
92ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας 1
103ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας 2
11Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας 2
12Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας 2
13Δημοτικό Σχολείο – Νηπιαγωγείο Αρμενοχωρίου 1
14Δημοτικό Σχολείο Σκοπιάς 1
15Δημοτικό Σχολείο Αμμοχωρίου 1
16Δημοτικό Σχολείο – Νηπιαγωγείο Νεοχωρακίου 1
17Δημοτικό Σχολείο Άνω Καλλινίκης 1
18Δημοτικό Σχολείο – Νηπιαγωγείο Αχλάδας 1
19Δημοτικό Σχολείο – Νηπιαγωγείο Βεύης 1
20Δημοτικό Σχολείο – Νηπιαγωγείο Μελίτης 1
21Δημοτικό Σχολείο Υδρούσας 1

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (την προμηθεύονται από τη γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής)
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3. Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα βοηθήσει την πρόσληψη
4. Υπεύθυνη δήλωση που να φαίνεται αν και σε ποια σχολεία και για πόσο χρονικό διάστημα έχει συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για καθαρισμό στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας, Μ. Αλεξάνδρου 97 – Φλώρινα (Δημαρχείο), μέχρι την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014 και ώρα 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 23853 51027 (κ. Κάτης Αθανάσιος).

Ο Πρόεδρος της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα