06.05.2020 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
 Φλώρινα, 05/05/2020
Αρ. Πρωτ.: 6767

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας»

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας για το έτος 2020, σύμφωνα με το με Α.Π. 343/26-03-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006479466 2020-03-26) Πρωτογενές αίτημα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας, με τις υπ’αριθμ. 344/26-03-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006482244 2020-03-26) και 345/26-03-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006482244 2020-03-26) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και την υπ’αριθμ. απόφαση 09/2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 11/05/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. στο Γραφείου πρωτοκόλλου του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 9.474,09€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.: 2385044468 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης, σχετικών εγγράφων και του εντύπου οικονομικής προσφοράς  κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα